Product classification

1. Đường tinh luyện – Refined Extra (RE)

2. Đường vàng – Yellow Sugar

3.Đường kính trắng – Refined Standard (RS)

4. Đường thô – Brown  Sugar

5. Đường túi TTC – TTC  Sugar