yêu cầu báo giá

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỒN

  1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1052:2009: ETANOL TINH CHẾ - YÊU CẦU KỸ THUẬT (Pure ethanol – Specifications)
  2. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1051:2009: ETANOL TINH CHẾ - PHƯƠNG PHÁP THỬ (Pure ethanol – Test methods)
  3. THÔNG TƯ 45/2010/TT-BYTQCVN 6-3:2010/BYT: BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG CÓ CỒN
  4. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7043:2013: RƯỢU TRẮNG(White spirit)
  5. TIÊU CHUẨN CỒN ETHANOL DÙNG TRONG Y TẾ: THEO DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM IV (Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - Specification and test methods)
  6. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7716:2011: ETANOL NHIÊN LIỆU BIẾN TÍNH DÙNG ĐỂ TRỘN VỚI XĂNG SỬ DỤNG LÀM NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ (Denatured fuel ethanol for blending with gasolines for use as automotive spark-ignition engine fuel - Specification and test methods)
  7. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5562:2009: BIA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETANOL (Beer - Determination of ethanol)